ประเทศไทยมีคนนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 95 อีกทั้งทางราชการยังบรรจุไว้ในหลักสูตรพื้นฐานของการศึกษาในแต่ละโรงเรียนเพื่อสอนนักเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนากันตั้งแต่เยาว์วัยกันเลยทีเดียว เช่นสอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และความสำคัญของของศาสนาต่อชุมชนและวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กๆได้ค่อยๆซีมซับ...

You don't have permission to register