ประเทศไทยมีคนนับถือศาสนาพุทธประมาณร้อยละ 95 อีกทั้งทางราชการยังบรรจุไว้ในหลักสูตรพื้นฐานของการศึกษาในแต่ละโรงเรียนเพื่อสอนนักเรียนเกี่ยวกับพุทธศาสนากันตั้งแต่เยาว์วัยกันเลยทีเดียว เช่นสอนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา และความสำคัญของของศาสนาต่อชุมชนและวัฒนธรรมเพื่อให้เด็กๆได้ค่อยๆซีมซับ...

ด้วยที่ประเทศไทยเองมีแหล่งทรัพยากรทางธรรมชาติที่หลากหลายกอรปกับการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัยของอาหารโดยได้มาตรฐานคุณภาพระดับสากลจึงทำให้ประเทศไทยเสมือนหนึ่งเป็น“ครัวโลก”. และในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกอาหารรายใหญ่ในทวีปเอเชีย อีกทั้งประเทศไทยเองยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นประเทศที่ผลิตข้าวและผลไม้เมืองร้อนเป็นลำดับแรกๆของโลกเลยทีเดียว...

คนไทยสามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มต่าง ๆตามภูมิภาคที่กำเนิดอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่นั่นก็คือ ไทยภาคกลาง(ภาษากลางเป็นภาษาหลัก) ไทยอีสาน (ภาษาใกล้เคียงภาษาลาว) ไทยเหนือ (ล้านนาไทย) ไทยภาคใต้ และ(ภาษายาวี / ไทยมาเลย์ )...

ในประเทศไทยคำทักทาย "ฮัลโหล" จะถูกแทนที่ด้วยคำว่า "สวัสดี"  พร้อมกับมีคำต่อท้ายด้วยคำว่า "ครับ" ถ้าคุณเป็นเพศชายหรือ "ค่ะ" ถ้าคุณเป็นเพศหญิง ซึ่งจะทำให้ภาษาไทยสุภาพและไพเราะขึ้น เปรียบได้กับอารมย์และความรู้สึกในกรณีที่มีการลงท้ายประโยคด้วยคำว่า เซอร์ (Sir) ในภาษาอังกฤษ...

You don't have permission to register